Общи условия

 

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайтa Технопанел ЕАД. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и Условия за поверителност и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Технопанел ЕАД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта на Технопанел ЕАД, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.

Терминът „Технопанел “ или „ние“ или „нас“ се отнася до собственика на уебсайта, чийто седалище е Технопанел ЕАД, България, гр. София, ул. „Доспат“ 2 . Терминът „вие“ се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

 

II. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта  са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

III. Условия за ползване

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:

• Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Той подлежи на промяна без предизвестие.

• Нито ние, нито трети страни предоставяме никаква гаранция или гаранция за точността, навременността, изпълнението, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани в този уебсайт за някаква конкретна цел. Вие признавате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорността за всякакви неточности или грешки в максималната степен, разрешена от закона.

• Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и / или да бъде престъпление.

• Този уебсайт съдържа материали, които са наше притежание или с наш лиценз. Тези материали включват, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид, външния вид и графиките. Възпроизвеждането и/ или копирането е забранено, освен в съответствие с известието за авторските права, което е част от тези условия.

• Използването на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш риск, за който ние не носим отговорност. Ваша собствена отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

• Забранено е на потребителите да публикуват или предоставят незаконно съдържание за или на този уебсайт.

• Този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предоставите допълнителна информация. Те не означават, че ние одобряваме уебсайтовете. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.

• Ако желаете да подадете жалба във връзка с работата или използването на този уебсайт, ние Ви молим да ни изпратите жалбата си в писмена форма до адреса на компанията. Ние ще отговорим вашитена жалби и ще приложим всички средства за защита при спазване на условията, предвидени в закона.

• Вашето използване на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от такова използване на уебсайта, е предмет на законите на Република България и вие се съгласявате, че съдилищата на Република България ще имат изключителна юрисдикция по всеки спор.

Съдържанието на www.technopanel.com е с авторски права © 2021 Технопанел ЕАД.

 

VII. Промени

Технопанел  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.