Политика за управление

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 27701


РЪКОВОДСТВОТО НА „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАДВ ЛИЦЕТО НА ОПЕРАТИВНИЯ ДИРЕКТОР, декларира своята политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната сигурност и непрекосновеността на личната информация, която е в съответствие с контекста на Дружеството и е неразделна част от цялостната политика за изграждане и развитие на  Дружеството.

Политиката е насочена към осигуряване на нарастваща ефективност на процесите на системата за  управление, с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж, съобразно потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни. идентифициране, оценка и предприемане на мерки за контрол и за преодоляване последиците при реализация на рисковете, устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, запазване на здравето и живота на персонала, осигуряване и  управление на здравословни и безопасни условия на труд, неприкосновеността на личните данни, както и осигуряване на информационна сигурност на активите на Дружеството.

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството, околната среда, здравето, безопасността при работа, информационната сигурност и неприкосновеността на личната информация, ръководството на „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД,  насочва усилията си в следните направления:

 • Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите при Производство на самоносещи се изолационни сандвич панели със сърцевина от пенополиуретан (ПУР), полиизоцианурат (ПИР), минерална вата (МВ) и формоване метални листове за конструктивни и индустриални приложения. Производство на изолационни плочи със сърцевина от полиизоцианурат (ПИР), двустранно облицовани с минерален воал, алуминиево фолио или хартия. Търговия на едро с метални листове и окомплектовки  в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на екологично съобразени условия при производството, ефективни действия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
 • Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, горива и вода;
 • Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в  помещенията и правилното им оползотворяване;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията;
 • Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната сигурност и личните данни в „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД;
 • Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната сигурност и личните данни;
 • Aктивно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда, здравето , безопасността при работа, информационната сигурност и защита на личните данни и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда, здравето, безопасността при работа, информационната сигурност и защита на личните данни;
 • Поддържане на съвременните практики при комуникация, обработка и съхранение на фирмена и клиентска информация.
 • Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 и ISO 27701:2019;
 • Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представянето на „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД;
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Стремеж за постоянно подобряване на Интегрираната система за управление;
 • Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други   заинтересовани лица с политиката ни за управление.

С приемането на съвремените принципи за управление, ръководството на „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД  гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

 

Политиката на интегрираната  системата за управление на качеството, околната среда, здравето, безопасността при работа, информационната сигурност и неприкосновеността на личните данни  в   „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД  е част от общата стратегия за развитие  на  Дружеството.

 

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001, ISO 27001 и ISO 27701:

 • Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните услуги;
 • Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените услуги и осигуряване на безопасни условия на труд, опазване на околната среда, защита на личните данни и информационната сигурност;
 • Периодичен преглед и при необходимост - актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.
 • Осигуряване и  управление на безопасни условия на труд и околна среда.

 

Ръководството усъвършенствува и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето, безопасността при работа, неприкосновеността на лиичните данни и информационната безопасност на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 и ISO 27701:2019, отразяващи спецификата на дейността на Дружеството.

 

„ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД  е възприело следните принципи на управление:

 • Равнището на качеството на работата в „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД  се определя от нарастващите изисквания на клиентите, както и от международните и националните стандарти и действащата нормативна база в областта на производството на сандвич панели и изолационни плочи;
 • Все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите се постига с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и дейности в дружеството;
 • Успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на нивото на риска на работното място и околната среда;
 • Размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;
 • Запознаване на инвеститори, партньори, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в Дружеството.

 

ЦЕНТРАЛНО МЯСТО В ПОЛИТИКАТА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА Е ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НА „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД, В ОТГОВОР НА  ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ  НА ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 27001:2013 и ISO 27701:2019.

 

ГЛОБАЛНТЕ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА,  ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ   И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД  са:

 • Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
 • Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите за изпълнение на дейностите.
 • Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда;
 • Недопускане на замърсяване на околната среда;
 • Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.
 • Спазване на информационната сигурност и неприкосновеността на личните данни;

 

 

ОПЕРАТИВНИЯТ  ДИРЕКТОР  НА  „ТЕХНОПАНЕЛ“  ЕАД  ПРИЕМА ОЦЕНКАТА НА КЛИЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ПРАВИЛНОСТТА НА ФОРМУЛИРАНАТА И ПРОВЕЖДАНА ПОЛИТИКА  НА УПРАВЛЕНИЕ.