Политика за качество

Технопанел ЕАД
Декларация


от ръководството на „Технопанел" ЕАД - гр. София
за политиката по качеството


Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство. Ръководството на дружеството оценява, че реализирането на политиката по качество е възможно само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление на качеството на база изискванията на ISO 9001:2015.
За изпълнение на това решение ръководството определи и декларира следната политика по качеството:

 • Провеждане на пазарна стратегия, ориентирана към клиента и неговите изисквания, на основата на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от дружеството продукти и услуги;
 • Обновяване на съществуващите и внедряване на нови продукти и технологии чрез ориентирана към клиентите маркетингова стратегия;
 • Идентификация, разбиране и управление на взаимосвързаните процеси като единен процес за постигане на ефективност и ефикасност на поставените цели на организацията;
 • Подобряване на процесите, за повишаване удовлетвореността на клиентите, чрез изпълнение на техните изисквания;
 • Определяне и изпълнение на отговорностите на ръководния персонал по отношение на качеството в процеса на непрекъснато подобряване на СУК и работата на дружеството;
 • Повишаване квалификацията и обучението на персонала с цел повишаване ролята на човешкия фактор за качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към дружеството;
 • Оценка ефективността от обучението на персонала и квалификацията му;
 • Поддържане на необходимата работна среда за постигане съответстието на продукта;
 • Поддържане на равнопоставени, взаимно-изгодни връзки с клиенти, доставчици и партньори;
 • Определяне, осигуряване и ефикасно използване на необходимите ресурси за поддържане и непрекъснато подобрение; За реализиране на политиката по качеството ръководството си поставя следните цели и стратегии:
 • Определяне на контекста на организацията, като се отчитат външната и вътрешната среда;
 • Анализиране и наблюдение на потребностите, изискванията и очакванията на заинтересованите страни;
 • Определяне и проверка на последователността на процесите: управление, ресурси, дейности, измерване, анализ и подобряване, необходими за постигане на планираните резултати;
 • Определяне на дейностите за постигане на планираните резултати и справяне със заплахите и слабите страни на компанията;
 • Провеждане на ефективна и активна маркетингова дейност;
 • Гарантиране на качеството на произвежданите продукти чрез поддържане и ефективно функциониране на Система за производствен контрол, съответстваща на изискванията на продуктовите стандарти, НСИСОССП и изискванията на нормативните актове създадени от законодателен орган или от друг овластен орган;
 • Осигуряване качество на търговската дейност, удовлетворяващо изискванията и очакванията на клиентите;
 • Поддържане на постоянен контакт с клиента за изучаване неговите изисквания, очаквания и удовлетвореност;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване ефикасността на СУК, като основна стратегическа задача за управление на дружеството;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за мотивация, обучение и повишаване на квалификацията на персонала и усвояване на нови процеси и умения;
 • Непрекъснато разширяване на вида и обхвата на предлаганите услуги и продукти.
 • Внедряване на съвременни форми за управление на бизнеса и непрекъснато подобряване на дейността чрез постигане на необходимата дисциплина и персонална отговорност за качеството на работа от всеки сътрудник на дружеството;
 • Осигуряване необходимата инфраструктура за контролирано изпълнение на производствения процес, за постигане съответствието на определените изисквания; Ръководството на "ТЕХНОПАНЕЛ" ЕАД чрез тази декларация потвърждава своята убеденост и готовност за изпълнение на политиката и целите по качеството и призовава колектива за активна работа, съпричастност, коректност и творчество с цел поддържане,
 • усъвършенстване и подобряване на СУК и утвърждаване на дружеството като водещ производител на сандвич панели в България: